Naše záruka

Výrobky značky American Tourister sú podrobené náročným testom, aby sme zaistili, že cestovné výrobky spĺňajú aj tie najprísnejšie štandardy. Z tohto dôvodu spoločnosť American Tourister v prípade vyskytnutia problému s výrobkom značky American Tourister (ďalej len „výrobok“), pričom je problém spôsobený výrobnou chybou materiálu alebo spracovania, výrobok na základe vlastného uváženia opraví alebo nahradí v súlade so záručnými podmienkami stanovenými v tomto dokumente. Záruka poskytovaná týmto dokument sa vzťahuje len na prvý nákup alebo príjemcu výrobku ako daru. Trvanie záruky je uvedené na záručnom liste v produkte a/alebo v karte vlastností výrobku na našej webovej lokalite.

Táto záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nie je ju možné uplatniť na žiadne poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávneho používania (napríklad pri prevoze nezvyčajných predmetov), nedbanlivosti, nehody, odretia, vystaveniu extrémnym teplotám, riedidlám, kyselinám, vode, bežného opotrebenia a s poškodením pri prevoze (napríklad leteckou spoločnosťou). Zatiaľ čo môže váš výrobok nezáručne opravovať a udržiavať ktorákoľvek spoločnosť, spoločnosť American Tourister požaduje, aby ste na záručné opravy používali len schválené servisné strediská pre značku American Tourister (ďalej len „servisné stredisko“). Nevhodná alebo nesprávne vykonaná údržba či oprava zrušia platnosť tejto záruky. Na nájdenie najbližšieho servisného strediska vo svete kliknite tu. Neposielajte tento výrobok priamo spoločnosti American Tourister, keďže sa tým len oneskorí oprava. Táto záruka má celosvetovú platnosť, vďaka čomu si môžete nechať výrobok opraviť v ktoromkoľvek servisnom stredisku na svete. Vezmite však na vedomie, že náklady na prepravu výrobku do takéhoto servisného strediska okrem iného vrátane nákladov na zabalenie, doručenie a príslušné dane znášate sami.

Na vykonanie záručného servisu v servisnom stredisku budete potrebovať riadne vyplnený záručný list alebo originálny doklad o nákupe. Servisné stredisko potom posúdi, či sa na daný problém vzťahuje záruka spoločnosti American Tourister. Ak sa naň záruka vzťahuje, budete informovaní o forme vyriešenia problému, a to buď opravou, alebo výmenou. Všetky náklady za takúto opravu alebo výmenu bude znášať spoločnosť American Tourister, a to vrátane všetkých nákladov potrebných na vrátenie alebo výmenu výrobku vám. V prípade, že sa rozhodne o výmene výrobku, no tento výrobok už nie je k dispozícii, spoločnosť American Tourister ho nahradí porovnateľným výrobkom značky American Tourister.

Náhodné a následné poškodenie nie je predmetom záruky. Na pracovné poplatky a poškodenie, ktoré je možné prisúdiť práci vykonanej na inom mieste než v servisnom stredisku, sa táto záruka nevzťahuje. V rozsahu povolenom platným zákonom sú všetky predpokladané záruky vylúčené. Záruka poskytovaná týmto dokumentom je obmedzená na hodnotu výrobku. Výrobné parametre podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia. Zámky na výrobku sú určené len na zabránenie náhodnému otvoreniu a nedokážu zabrániť krádeži výrobku ani jeho obsahu, rozbitiu alebo prístupu personálu leteckej spoločnosti alebo letiska alebo vládnych orgánov. Výrobok skontrolujte ihneď po jeho manipulácii inou osobou než vami. V prípade poškodenia pri preprave podajte sťažnosť prepravnej spoločnosti (ktorá je poistená pre prípad poškodenia výrobku) na mieste príchodu a ak je to možné, ešte pred prechodom colným oddelením.

Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Okrem práv opísaných v tomto dokumente môžete mať ďalšie práva, ktoré sa odlišujú v závislosti od štátu alebo krajiny vzhľadom na vylúčenie alebo platnosť predpokladaných záruk, náhodné alebo následné poškodenie a opravu a výmenu. Následne sa obmedzenia alebo vylúčenia obsiahnuté v tejto záruke nemusia vzťahovať na vašu situáciu.